020 644 32 60 info@mobilisfysio.nl

Privacyreglement en WGBO

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registreert de fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Vanzelfsprekend gaat Mobilis zorgvuldig met uw gegevens om. De belangrijkste aspecten uit het privacyreglement zijn:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Hieronder vallen waarnemers, andere fysiotherapeuten van de praktijk en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Teneinde de fysiotherapie in het algemeen verder te ontwikkelen en op een hoog niveau te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is onder andere het opstellen van statistieken noodzakelijk. Mobilis stelt data ter analyse beschikbaar. Daarnaast laten wij, in het kader van kwaliteitsborging en certificering, met regelmaat onze werkwijze en verslaglegging toetsen door externe organisaties. Indien wij uw gegevens gebruiken, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar (anoniem) zijn. Heeft u hier bezwaar tegen? Vraag uw fysiotherapeut naar het formulier waarmee u verklaart geen inzage in uw behandeldossier te wensen.
  • Mocht het van belang zijn gegevens wel tot u persoonlijk te herleiden, zullen deze alleen worden verstrekt nadat u daarvoor schriftelijk toestemming verleent.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
    Meer informatie over privacy en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst,  leest u op www.hulpgids.nl